9
Aug
2023

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-70 & 71)

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-70 & 71)

Al-Ustadz Abdush Shomad Bawazer حفظه الله

Muhadharah Telelink ll Kitab Riyadush Shalihin ll Malaysia ll 01 Sya’ban 1444H & 08 Muharram 1445H ll 22 Februari & 26 Julai 2023M

Pautan audio rakaman:
• Pertemuan Ke-70 (36:40):
https://drive.google.com/file/d/11y_sW9bzwuc0jHKWi8apE2J_B-YVPhDC/view?usp=drivesdk
• Pertemuan Ke-71 (33:01):
https://drive.google.com/file/d/11y_sW9bzwuc0jHKWi8apE2J_B-YVPhDC/view?usp=drivesdk

Pautan Fail Muhadharah:
https://drive.google.com/folderview?id=1IBenstKTTS6VX3G8N1N48Yv9xkAs5KE1

http://t.me/riyadushshalihinustzabdushshomad

ll مجموعة طريق السلف ll
www.thoriqussalaf.com
http://telegram.me/thoriqussalaf